Skip to main content

Vedtægter

§ 1. Navn.

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

§ 2. Formål.

Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser som signalforsyning til foreningens medlemmer:

 • Danske og udenlandske radio- og tv-kanaler.
 • Internet og IP-telefoni.
 • Ydelser, som kan tilbydes og distribueres over foreningens forsyningsnet og som kan tjene medlemmernes interesser.

Stk. 2. Ved forsyningsnet forstås foreningens kabelnet med antennemast, alle tilhørende installationer, tilslutningspunkter, forstærkere, strømforsyninger og andet tilbehør. Den nævnte beskrivelse af forsyningsnettet er ikke udtømmende, da den teknologiske udvikling kan inddrage andre forsyningsformer.

Stk. 3. Foreningen er medejer af TUKNET, som er en fællesforening for antenneforeninger i flere kommuner, og som via en leveranceaftale med en distributør leverer en samlet signalforsyning af TV- og radiokanaler, internet og IP-telefoni til Grejs Antenneforening. En leveranceaftale kan også omfatte andre produkter.

Stk. 4. Foreningen kan tilslutte sig og eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammen-slutninger, som har til formål at fremme foreningens formål. Foreningen kan leje eller være medejer af et andet forsyningsnet, der ligger uden for forsyningsområdet, når det er en forudsætning for at levere til eget forsyningsnet.

Stk. 5. Foreningen kan sponsorere formål, der fremmer foreningens formål. Foreningen kan tilslutte sig som medlem af Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) og lignende foreninger.

§ 3. Geografisk område og hjemsted.

Stk. 1. Foreningen kan via forsyningsnettet forsyne ejendomme i Grejs By, der i det følgende kaldes forsyningsområdet. Der er ikke tilslutningspligt inden for forsyningsområdet.

Stk. 2. Foreningen kan udvide forsyningsområdet, så det geografisk og naturligt dækker den byudvikling, der fremover sker i Grejs og nært omkring Grejs.

Stk. 3. Foreningen har hjemsted i Vejle kommune. Foreningen er registreret i det offentlige virksomhedsregister som ejerforening med eget CVR-nummer.

§ 4. Medlemmer af foreningen.

Stk. 1. Ved et medlem af foreningen forstås følgende, der modtager ydelser fra forsyningsnettet:

1.1. Private husstande, beliggende i foreningens forsyningsområde. Medlemskabet gælder for den husstand, der er tilsluttet forsyningsnettet. Medlemsskabet repræsenteres af en person, der bebor eller varetager boligenheden.
1.2. Boligselskaber, udlejningsvirksomheder og ejerlejligheder i forsyningsområdet kan også optages som medlem. Medlemsskabet gælder for hver boligenhed, der er tilsluttet forsyningsnettet. Medlemsskabet repræsenteres af den person, der er registreret som lejer eller varetager boligenheden.
1.3. Erhvervsvirksomheder og institutioner i forsyningsområdet kan også optages som medlem. Medlemsskabet gælder for hver tilsluttet erhvervsenhed, institutionsplads eller lokalitet, som er tilsluttet forsyningsnettet. Medlemsskabet repræsenteres af den juridiske person, der varetager enheden. Hvis der forsynes flere selvstændige enheder tæller hver enhed som medlem og repræsenteres af en person, der har nødvendigt mandat eller prokura.

Stk. 2. De i stk. 1.1 - 1.3 nævnte kategorier af medlemmer modtager foreningens ydelser mod at betale kontingent samt en tilslutningsafgift.

Stk. 3. Når et medlem er tilsluttet forsyningsnettet, er medlemmet pligtig til at overholde foreningens vedtægter og forskrifter.

Stk. 4. Et medlem har pligt til at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen eller erhvervsenheden. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser fra foreningen.

Stk. 5. For medlemmer som nævnt i pkt. 1, 1.2 & 1.3. kan bestyrelsen indgå særlige aftaler om ydelser og opkrævning af kontingent og tilslutningsafgift.

§ 5. Leverancer fra TUKNET.

Stk. 1. Bestyrelsen er repræsenteret i ledelsen af TUKNET. Foreningen følger dermed de vedtægter og forskrifter, der er vedtaget i TUKNET, så længe TUKNET er organiseret som en fællesforening for antenneforeninger.

Stk. 2. Foreningen deltager i de leveranceaftaler, som etableres af TUKNET. Leveranceaftaler skal godkendes af foreningens bestyrelse.

Stk. 3. En eventuel udmeldelse af TUKNET skal godkendes af en generalforsamling.

§ 6. Valg af TV- og radiokanaler og sammensætning af programpakker.

Stk. 1. Så længe foreningen indgår i TUKNET aftager foreningen levering af TV- og radiokanaler, som sker med grundlag i TUKNET leveranceaftale med en distributør.

Stk. 2. Valg af programmer og sammensætning af programpakker sker ved bestyrelsens samråd med TUKNET og besluttes endeligt af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger herom skal forelægges til orientering på førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Såfremt TUKNET leverance ophører skal bestyrelsen vælge en anden distributør af TV og radiokanaler. En sådan beslutning skal forinden godkendes på en generalforsamling.

Stk. 4. Foreningen skal ved indgåelse af leverancer sikre alsidighed ved program- og kanalvalg og sammensætning af programpakker – og endvidere vælge ud fra en økonomisk vurdering af, hvad der er økonomisk og teknisk muligt i forsyningsnettet, og i forhold til konkurrence fra andre udbydere.

Stk. 5. Leveranceaftaler giver mulighed for at kanaler kan tilbydes som individuelle valg, når teknik og økonomi tillader det. Bestyrelsen kan med et forudgående varsel bestemme et ophør af analoge sendinger af kanaler, så de overgår til udelukkende digital sending.

Stk. 6. Bestyrelsen kan beslutte løbende og nødvendige ændringer og sammensætning i programkanaler, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal forelægges til orientering på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 7. Et medlem kan skifte TV- og radioprogrampakke (pakkeskifte) ud fra vilkår, som er bestemt af bestyrelsen. Disse vilkår kan være afhængige af aftalte leveringsvilkår med distributøren. Pakkeskifte må kun foretages af foreningen og ikke af medlemmet.

Stk. 8. Bestyrelsen kan bestemme, at medlemmet skal betale et gebyr for pakkeskiftet. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 9. Foreningen leverer ydelserne via forsyningsnettet til et tilslutningspunkt (kaldes også tilslutningsstander) så tæt på medlemmets boligenhed eller erhvervsenhed som muligt. Placering af tilslutningspunkt fastsættes af bestyrelsen i samråd med foreningens installationsfirma.

Stk. 10. Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab eller ulejlighed hos medlemmerne hidrørende fra afbrydelser på grund af manglende betaling, manglende levering fra distributøren eller driftsforstyrrelser, der påvirker foreningens ydelser.

§ 7. Valg af udbyder af internet og andre ydelser.

Stk. 1. Så længe foreningen indgår i TUKNET aftager foreningen den levering af internet og andre ydelser, som sker med grundlag i TUKNET leveranceaftale med distributøren.

Stk. 2. Såfremt leverance fra TUKNET ophører skal bestyrelsen vælge en anden udbyder eller vælge at foreningen selv forestår udbud og drift af internetydelser og andre ydelser. Hvis foreningen selv skal varetage etablering og drift af internet og andre ydelser skal en sådan beslutning forinden godkendes på en generalforsamling.

§ 8. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser.

Stk. 1. Ydelser, som distributører eller leverandører stiller til vederlagsfrit rådighed for medlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, skal fremgå af bestyrelsens beretning til generalforsamlingen eller af årsregnskabet.

Stk. 2. Eventuelle kontraktlige fortrolighedsklausuler skal respekteres af generalforsamlingen, herunder skal bestyrelsen udvise den fornødne fortrolighed.

§ 9. Medlemmers betaling for ydelser – kontingent og tilslutningsafgift.

Stk. 1. Ydelser betales af medlemmet som et kontingent og en tilslutningsafgift. Ydelserne skal dække udgifter til foreningens tekniske anlæg og drift, administration, vedligeholdelse og fremtidige investeringer.

Stk. 2 Kontingentet omfatter en andel til drift og anlægsudgifter, programafgifter fra foreningens distributør samt lovpligtige afgifter såsom ophavsretlige vederlag til COPYDAN og moms til staten.

Stk. 3. Tilslutningsafgiften er en éngangsudgift, der dækker en andel i de udgifter, som foreningen afholder til anlæg af forsyningsnettet og etablering af et tilslutningspunkt for medlemmet. Tilslutningsafgiften betales af medlemmet ved den første tilslutning til forsyningsnettet.

Stk. 4. I forbindelse med byggemodning af et byudviklingsområde kan bestyrelsen aftale med bygherren, at han til foreningen betaler tilslutningsafgift for det samlede antal tilslutninger i området. En sådan aftale skal som minimum dække foreningens samlede udgifter til etablering af forsyningsnettet i området.

Stk. 5. Generalforsamlingen fastsætter priser for kontingent, tilslutningsafgift og andre ydelser efter forslag fra bestyrelsen. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte de pågældende priser for ydelser.

Stk. 6. Opkrævning af kontingent, afgifter og gebyrer er bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen fastsætter selv kontingentperiode, betalingsfrister og rykkerprocedure. Bestyrelsen kan stille krav om, at medlemmet tilmelder sig automatisk betalingsservice eller i stedet betale et opkrævningsgebyr.

§ 10. Andre pligter for medlemmerne.

Stk. 1. Medlemmerne er pligtige til at tåle gravearbejde samt placering af kabler, forstærkere, standere og andre tekniske komponenter ved eller på deres ejendom.

Stk. 2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere det berørte areal. Hvis der sker markskade betaler foreningen erstatning efter gældende satser. Der følges retningslinjerne i "Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord" med eventuel tilpasning til de lokale forhold på stedet.

Stk. 3. Medlemmet afholder udgifter til udbedring af de skader, det måtte påføre foreningens forsyningsnet på og uden for egen ejendom.

Stk. 4. Eventuelle beskadigelser af foreningens forsyningsnet skal straks indberettes til bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til selv at bekoste og etablere stikledning fra den nærmeste tilslutningspunkt og ind - til og med egen husinstallation.

Stk. 6. Medlemmet kan etablere egne installationer i egen boligenhed eller lokalitet. Sådanne installationer og stikledninger må ikke forstyrre forsyningsnettets transmission. Sker dette alligevel kan bestyrelsen straks frakoble tilslutningen. Tilslutningen vil i sådanne tilfælde ikke blive genåbnet før forstyrrelsen er standset.

Stk. 7. Foreningen kan tilbyde medlemmet etablering, kontrol og reparation af egne installationer. Medlemmet afholder udgifterne hertil.

Stk. 8. Medlemmet skal tillade foreningen og dens installatør eller servicefirma adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation.

Stk. 9. Et medlem må ikke tilslutte andre boligenheder eller erhvervsenheder til forsyningsnettet uden aftale med foreningen.

Stk. 10. For medlemmer som anført i § 4 pkt. 1, 1.2 – 1.3 kan foreningen kun etablere tilslutning, hvis ejeren eller administratoren er indforstået hermed, og at det aftales hvem, der betaler udgifter, herunder tilslutningsafgift.

§ 11. Udmeldelse af foreningen.

Stk. 1. Et medlem kan udmeldes af foreningen med et varsel, der fastsættes af bestyrelsen. Varslets varighed skal svare til det varsel, der følger af leveranceaftalen med distributøren.

Stk. 2. Udmeldelse skal ske til foreningens bestyrelse.

Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få udbetalt nogen andel af forenin-gens formue, men kan heller ikke forpligtes til at bidrage til nedbringelse af foreningens eventuelle gæld.

§ 12. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen.

Stk. 1. Såfremt et medlem ikke betaler kontingent eller tilslutningsafgift eller opkrævede gebyrer, kan bestyrelsen afbryde tilslutningen til forsyningsnettet.

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig 1. rykker og give en betalingsfrist. Såfremt medlemmet ikke reagerer på rykkeren og betaler sin restance, sender bestyrelsen en 2. og sidste rykker med en betalingsfrist. Hvis medlemmet efter fristens udløb ikke har betalt restancen eller bragt forholdet i orden kan bestyrelsen afbryde tilslutningen til forsyningsnettet uden yderligere varsel. Bestyrelsen kan vælge at sende sine krav til inkasso hos medlemmet.

Stk. 3. Medlemmet kan gøres pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling, herunder eventuelle inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. genåbning af tilslutningen. Bestyrelsen kan fastsætte et rykkergebyr ved opkrævning og et gebyr for genåbning af en tilslutning.

Stk. 4. Ved en afbrydelse af tilslutning til forsyningsnettet vil levering af alle øvrige ydelser fra eksterne leverandører via forsyningsnettet bortfalde.

§ 13. Forsyningsnettets vedligeholdelse og udbygning.

Stk. 1. Bestyrelsen er pligtig at holde sig orienteret om den tekniske udvikling og at orientere generalforsamlingen om forsyningsnettets tilstand, opgradering og investering i nye tekniske muligheder og ydelser.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sørge for, at forsyningsnettet serviceres og vedligeholdes ifølge gældende brancheaftaler. Bestyrelsen kan uden forudgående godkendelse af generalforsamlingen iværksætte følgende dispositioner vedrørende vedligeholdelse og udbygning af forsyningsnettet:

 • Udskiftning eller ombygning af dele af anlægget, som er en følge af skader, nedslidning eller lignende.
 • Nødvendig udvidelse af antenneanlægget til at forsyne nye medlemmer i forsyningsområdet.
 • Iværksætte løbende teknologisk modernisering af anlægget for at tilstræbe den mest økonomiske og bedst mulige tekniske driftstilstand.
 • Indhente fornøden rådgivning og bistand fra teknisk sagkyndige og lignende mod betaling.
 • Tilpasse foreningens ydelser til den teknologiske udvikling, hvor dette ligger inden for foreningens formål.

Stk. 3. Bestyrelsen kan udpege et bestyrelsesmedlem eller et medlem af foreningen eller et autoriseret servicefirma til at have dagligt ansvar for den tekniske overvågning af anlægget.

Stk. 4. Bestyrelsen indgår aftale med servicefirma gennem TUKNET om samlet service og vedligeholdelse af forsyningsnettet. Såfremt denne aftale ophører kan foreningen indgå en separat aftale med et servicefirma.

Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende ajourføres.

Stk. 6. Medlemmerne kan forpligtiges til at indbetale investeringsbidrag til dækning af fremtidige anlægsinvesteringer, herunder opgradering, udbygning og fornyelse af forsyningsnettet. Investeringsbidraget fastsættes af generalforsamlingen.

§ 14. Information og kommunikation.

Stk. 1. Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om foreningens forhold, herunder især priser, programoversigter, medlemmers rettigheder og pligter på en hjemmeside, som foreningen driver. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve til medlemmer, der ønsker at modtage sådanne og kan anvende gængse medier (E-mail, Facebook, Twitter og lignende).

Stk. 2. Bestyrelsen kan udpege et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for foreningens hjemmeside og informationer til medlemmerne. Driften af hjemmesiden kan aftales med ekstern udbyder.

§ 15. Administration og medhjælp.

Stk. 1. Bestyrelsen kan ansætte medarbejdere til udførelse af opgaver med information, administration, regnskabsføring og lignende opgaver, svarende til vedtægterne.

Stk. 2. Ved antagelse af medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgiveransvar og lignende.

Stk. 3. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller med virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver.

§ 16. Ordinær generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned.

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 • Beslutninger truffet af bestyrelsen, som generalforsamlingen skal orienteres om.
 • Aflæggelse af regnskab.
 • Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
 • Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted.

Stk. 5. Indkaldelse skal ske ved annonce i et lokalt offentligt medie. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjemmeside, skal indkaldelsen tillige gengives dér.

Stk. 6. Forslag til behandling skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Fristen skal bekendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen.

Stk. 7. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på informationskanalen eller hjemmesiden, hvis foreningen driver en sådan.

Stk. 8. Der vælges 2 revisorer af generalforsamlingen med én på valg hvert år. Revisorsuppleant vælges hvert år for ét år ad gangen.

§ 17. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/10 af medlemmerne kræver det med angivelse af forslag til dagsorden. Krav om en generalforsamling skal være konkret begrundet og med angivelse af kontaktoplysninger for de pågældende medlemmer, der ønsker en generalforsamling.

Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamling skal ske med varsel på mindst 2 uger, og den skal afholdes senest 4 uger efter, at en begæring er modtaget.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling og gennemførelse skal ske på samme måde som ved afholdelse af en ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af referent og stemmetællere.
 • Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen.
 • Eventuelt.

§ 18. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger.

Stk. 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten. Dirigenten behøver ikke at være medlem af foreningen.

Stk. 2. En vedtægtsmæssigt lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. Der kan dog ikke træffes beslutning om sager eller emner, der ikke er optaget på dagsordenen.

Stk. 3. Et medlem har kun én stemme. Et medlem kan stemme uanset hvilken ydelse medlemmet modtager (programpakke, internet eller andre ydelser). Et medlem, som er i restance med betalinger til foreningen på dagen for generalforsamlingen, kan deltage og har taleret, men kan ikke afgive stemme. Hvis medlemmet betaler sin restance umiddelbart før generalforsamlingen har medlemmet genoprettet sin stemmeret.

Stk. 4. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét - og kun ét - andet medlem.

Stk. 5. Bestyrelsen kan etablere adgangskontrol for at få klarhed over, hvem der har stemmeret. Fuldmagter afleveres til dirigenten. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter.

§ 19. Bestyrelsen.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der vælges for to år ad gangen på ordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øvrige poster mellem sig som kasserer/økonomiansvarlig, sekretær/referent og eventuelt øvrige poster. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der ikke er henlagt til generalforsamlingen eller som ikke strider mod disse vedtægter eller beslutninger vedtaget ved generalforsamling. Endvidere har bestyrelsen pligt til at effektuere de beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen og i øvrigt loyalt udføre de opgaver, der følger af vedtægterne.

Stk. 4. Bestyrelsen må ikke indgå tidsubestemte eller uopsigelige aftaler med eksterne parter, herunder leverandører eller distributører.

Stk. 5. Alle beslutninger i bestyrelsen fordrer, at mindst tre medlemmer stemmer for forslaget. Bestyrelsen fører referat over sine beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsens mødereferater kan på forlangende forevises for dirigenten ved generalforsamlingen. Foreningens revisorer kan ligeledes forlange indsigt i protokollen. Dirigenten og revisorerne kan af bestyrelsen nægtes adgang til at læse referater, der vedrører personlige eller fortrolige forhold.

Stk. 7. Bestyrelsen kan bestemme at yde vederlag og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer af foreningen eller belønne medlemmer for en særlig indsats for foreningen. Størrelsen af vederlaget og modtagere heraf skal fremgå af årsregnskabet.

§ 20. Repræsentation og underskrifter.

Stk. 1. Formanden repræsenterer foreningen udadtil - i forhold til medlemmer og leverandører samt myndigheder og pressen (offentlige medier).

Stk. 2. Foreningen repræsenteres i formandens fravær af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Aftaler med økonomiske forpligtelser for foreningen skal underskrives af formanden og kassereren.

Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura om administration og økonomi til ansatte medarbejdere.

§ 21. Foreningens aktiver og passiver.

Stk. 1. Foreningens forsyningsnet er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de løbende ydelser, medlemmerne er forpligtet til at betale.

Stk. 2. Foreningens likvide midler placeres i et solidt pengeinstitut på en eller flere konti. Bestyrelsen skal sikre likviditet til at betale foreningens løbende forpligtelser. Midler placeres i øvrigt til bedst mulige forrentning. Bestyrelsen må ikke på nogen måde drive finansiel spekulation med foreningens midler.

Stk. 3. Foreningen kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. Foreningens aktiver kan stilles som sikkerhed for lånet. I denne forbindelse kan gives forskrivning eller virksomhedspant til långiver på fremtidige betalinger fra medlemmerne.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 22. Økonomisk forvaltning af foreningen.

Stk. 1. Kassereren fører foreningens anlægs- og driftsregnskab efter regnskabslovens regler. Kassereren gives af bestyrelsen fuldmagt til at attestere løbende indtægter og betalinger i forbindelse med anlæg og drift af forsyningsnettet, og andre udgifter besluttet af bestyrelsen. Bestyrelsen kan afholde udgifter til et regnskabssystem.

Stk. 2. Bestyrelsen skal til enhver tid kunne dokumentere foreningens adkomst til dens aktiver og skal via regnskabsførelsen kunne dokumentere de investeringer, der er gjort i foreningens tekniske anlæg. Der skal foreligge dokumentation af tilbud, bekræftelser, kontrakter, fakturaer og lignende. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i den periode, der følger af regnskabslovens regler eller anden lovgivning.

Stk. 3. Bestyrelsen skal sikre foreningen ubetinget ejerskab til forsyningsnettet. Bestyrelsen kan ikke indgå aftaler, der giver afkald på ejerskabet til hele eller dele af forsyningsnettet, heller ikke i forbindelse med anlægsudvidelser eller opgraderinger eller ved aftaler om levering af ydelser over forsyningsnettet.

§ 23. Forsikringer.

Stk. 1. Bestyrelsen skal tegne de nødvendige forsikringer, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstatningsansvar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg i forsyningsnettet.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer til sikring af foreningens aktiver, herunder sikring mod it-kriminalitet.

§ 24. Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen i så god tid, at det kan forelægges på generalforsamlingen med fornøden revisionspåtegning.

Stk. 3. Regnskabet gennemgås inden generalforsamlingen af de af foreningen valgte revisorer. Revisorerne forsyner regnskabet med en påtegning. Eftersyn af regnskabet kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Stk. 4. Bestyrelsen kan vælge revisionen udført af en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor, hvis de politisk valgte revisorer ikke er i stand til at foretage revision eller det ikke er muligt at få valgt revisorer på generalforsamlingen.

§ 25. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget på dagsordenen for en generalforsamling med angivelse af foreslåede ændringer, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede i forsamlingen stemmer for forslaget.

§ 26. Foreningens ophør.

Stk. 1. Foreningens ophør med en opløsning af foreningen, herunder salg af foreningens forsyningsnet eller sammenslutning med en anden antenneforening eller virksomhed, skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. På den første generalforsamling kræves, at et antal på 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning af foreningen. Såfremt et kvalificeret flertal opnås skal bestyrelsen indkalde til den anden generalforsamling, der skal afholdes inden 3 måneder efter den første generalforsamling.

Stk. 3. Før den anden generalforsamling afholdes skal bestyrelsen:

 1. Annoncere opløsningen i lokalt offentligt medie med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være foreningen i hænde inden 1 måned fra en fastsat dato.
 2. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er foreningen i hænde inden 1 måned fra en fastsat dato.
 3. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder forsyningsnettet.
 4. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens eventuelle formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplysning om eventuelle afgiftsmæssige, skattemæssige og kontraktlige konsekvenser heraf.

Stk. 4. På den anden generalforsamling kan opløsningen besluttes af et antal på 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Generalforsamlingen kan alene træffe beslutning om opløsning, såfremt minimum 20% af de stemmeberettigede medlemmer er mødt frem på den anden generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen forelægger punkterne i stk. 3, pkt. 1 - 4 til beslutning, og den anden generalforsamling nedsætter et likvidationsudvalg, der udfører generalforsamlingens beslutninger. Senest 3 måneder efter denne generalforsamling sender likvidationsudvalget en skriftlig afrapportering til foreningens medlemmer om afviklingen.

§ 27. Ikrafttræden.

Stk. 1. Nærværende vedtægter træder herefter i kraft i stedet for vedtægterne for Grejs Antenneforening af 2. maj 1989, der ophæves. Vedtægterne gælder fra dirigentens underskrifts dato nedenfor.

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 5. marts 2015.

Darling Vesterholm
Enghaven 12, Grejs